JAKOŚĆ WODY

 Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016) informujemy, ze według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY WYDANA PRZEZ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W GDYNI za okres 02.06.2018 – 01.06.2019

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY 2018_2019

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody na pływalni Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni

Ostatnie badanie jakości wody (z dnia 19.11.2019 r.) wykazało nieznacznie obniżony parametr potencjału redox. Podjęte zostały odpowiednie działania mające na celu przywrócenie jego wartości do normy określonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.