REGULAMIN PŁYWALNI

 

 1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni przy ul. Stawna 4/6.
 2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:15÷22:15, w sobotę i niedzielę 7:15÷20:45.
 3. Z pływalni korzystać mogą osoby:
  a) umiejące pływać,
  b) dzieci od 3 do 7 lat – wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich oraz umiejących pływać,
  c) uczące się pływać lub trenujące pod opieką osoby prowadzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprawnienia,
  d) niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków, skurczów lub utraty przytomności – tylko z pełnoletnim opiekunem.
 4. Wstęp na pływalnię odbywa się o stałych godzinach (patrz GODZINY WEJŚĆ, REZERWACJE TORÓW) na podstawie ważnego karnetu wstępu lub biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem (honorowane są również karty Multisport i FitProfit).
 5. Ze względu na prace porządkowe i dezynfekcję pomieszczeń (szatnie i natryski) dopuszczalne spóźnienie wynosi 10 minut po wyznaczonej godzinie wejścia (nie dotyczy ostatniego wejścia!).
 6. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa takich jak (na okres zagrożenia chorobą Covid-19):
  – bezpieczny dystans od innych użytkowników i pracowników pływalni
  – zakrywanie nosa i ust od wejścia głównego do strefy przebieralni
  – dezynfekcja rąk przy wejściu na obiekt
  – stosowanie się do oznakowania pionowego i poziomego na terenie całego obiektu
  – stosowanie się do próśb i poleceń personelu pływalni
  – maksymalne skrócenie czasu pobytu na obiekcie (wykonanie tylko niezbędnych czynności przed i po wyjściu z niecki basenowej)
 7. Grupy zorganizowane uprawnione są do korzystania z pływalni wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu toru z kierownictwem pływalni.
 8. Grupa zorganizowana liczy 3 i więcej osób pływających.
 9. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
  a) których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego,
  b) z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
  c) z zewnętrznymi oznakami choroby skóry, z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni,
  d) z oznakami infekcji/chorób dróg oddechowych oraz chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
  e) których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
  f) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (zdiagnozowane choroby, między innymi: schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi, itp.) zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie ratownika przed wejściem do wody. Osoby te korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością – po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 11. Korzystanie z pływalni odbywa się indywidualnie i grupowo według ustalonego harmonogramu, który znajduje się w recepcji oraz u kierownika pływalni.
 12. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
 13. Na plaży basenowej oprócz ratowników mogą przebywać instruktorzy/trenerzy pływania oraz osoby udające się do niecki basenowej.
 14. Do recepcji, po zakup biletu lub odbiór klucza do szafki, prosimy podchodzić już w zmienionym obuwiu specjalnym (np. klapki) oraz siatką/workiem ze swoimi butami (zaleca się posiadanie własnej siatki/worka na buty). Obowiązkowe jest odebranie klucza do szafki, aby go otrzymać należy zostawić obuwie w siatce/worku w recepcji. Tylko osoby pływające oraz trenerzy/instruktorzy otrzymują klucz do szafki. W recepcji przyjmowane jest również okrycie wierzchnie (kurtki) osób pływających oraz trenerów/instruktorów (1 osoba=1 para butów=jedna kurtka). Jeżeli personel wyrazi zgodę, rodzic/opiekun może wejść do szatni jako osoba towarzysząca dziecku, jedynie w zmienionym obuwiu specjalnym (np. klapki) lub jednorazowych ochraniaczach na buty (dostępne w automacie na holu). Ze względu na ograniczoną przestrzeń i możliwości czasowe, osoby towarzyszące nie mogą zostawiać swoich rzeczy (butów, kurtek) w recepcji pływalni. Prosimy korzystać z ogólnodostępnych wieszaków na terenie holu głównego oraz przedsionka widowni. Wyżej wymienione pomieszczenia są monitorowane.
 15. Rodzice/opiekunowie po odprowadzeniu dziecka na zajęcia (jeżeli jest to konieczne),  nie mogą przejść bezpośrednio z hali basenowej na widownie (pod liną/barierką). Są zobowiązani cofnąć się z powrotem do szatni i dalej przez hol główny mogą udać się na widownie. Chcąc odebrać dziecko po zajęciach rodzic/opiekun na chwilę przed końcem (zajęć) udaje się przez hol główny do szatni i dalej przez pomieszczenie natrysków na halę basenową. Zabronione jest przechodzenie bezpośrednio z widowni na halę basenową (pod liną lub barierką). Te same procedury obowiązują kiedy rodzic/opiekun chce asystować dziecku podczas korzystania z toalety (w czasie trwania zajęć).
 16. Osobom niepełnosprawnym, poruszającym się wyłącznie na wózku inwalidzkim zaleca się zmianę wózka na higieniczny, zdezynfekowany wózek basenowy.
 17. Pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni może odbywać się tylko w obecności ratowników. Pływanie zorganizowanych grup nauki pływania oraz grup szkolnych dodatkowo w obecności instruktora, trenera, nauczyciela lub opiekuna grupy.
 18. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są do noszenia specjalnego czystego obuwia (np. klapki) przeznaczonego tylko do korzystania z pływalni w strefie przejścia do przebieralni, kąciku kosmetycznym, przebieralni, pomieszczeniu natrysków oraz hali basenowej.
 19. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej staranne umycie się pod natryskiem z użyciem mydła oraz przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 20. Na hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz czepka na głowę.
 21. Na pływalnię wszyscy uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan grupy przed i po zajęciach. Dopuszczalne spóźnienie uczestnika zajęć zorganizowanych wynosi 10 minut.
 22. Prowadzący zajęcia zorganizowane zobowiązany jest przybyć na 15 min. przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na halę basenową.
 23. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.
 24. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
  b) biegać po posadzce otaczającej nieckę basenową,
  c) skakać do wody z brzegu basenu lub ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika lub prowadzącego zajęcia zorganizowane.
  d) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, spożywać jedzenia na terenie hali basenowej, w holu prowadzącym do przebieralni, kąciku kosmetycznym, przebieralni oraz na widowni,
  e) niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecać i brudzić terenu pływalni,
  f) wprowadzać/wnosić psów lub innych zwierząt.                                        g) wprowadzać/wnosić rowerów, hulajnóg itp. na teren wewnętrzny pływalni (należy je pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym na zewnątrz obiektu)
 25. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
 26. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
 27. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.
 28. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 29. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z obiektu w całości lub z jego części. Na zarezerwowane tory pływalni pozostali klienci nie mają wstępu.
 30. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz umieszczane na stronie internetowej pływalni.
 31. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane powinny po skorzystaniu z pływalni złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i dydaktyczny.
 32. Korzystający z pływalni upoważnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed wejściem oraz do 10 minut po wyjściu z wody.
 33. Zabrania się używania w szatniach i pod natryskami kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 34. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 35. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
  a) seria kilku trwających ok. 1 sekundy dźwięków – rozpoczęcie akcji ratunkowej, uczestnicy zajęć zorganizowanych oraz osoby indywidualne korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać na plaży wokół niecki pływalni w miejscach nie utrudniających prowadzenia działań ratowników.
 36. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub obsłudze pływalni.
 37. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są zastosować się do ich poleceń.
 38. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 39. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 40. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 41. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji pływalni.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2022 r. do odwołania.