REGULAMIN PŁYWALNI

(na okres zagrożenia chorobą Covid-19)

 1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni przy ul. Stawna 4/6.
 2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:15÷21:30, w sobotę i niedzielę 7:15÷21:30.
 3. Z pływalni korzystać mogą osoby:
  a) umiejące pływać,
  b) dzieci od 3 do 7 lat – wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich oraz umiejących pływać,
  c) uczące się pływać lub trenujące pod opieką osoby prowadzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprawnienia,
  d) niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków, skurczów lub utraty przytomności – tylko z pełnoletnim opiekunem.
 4. Wstęp na basen odbywa się co 45 minut na podstawie ważnego karnetu wstępu lub biletu  zgodnie z obowiązującym cennikiem (honorowane są również karty Multisport i FitProfit)
 5. W niecce basenowej w wodzie może przebywać maksymalnie 24 użytkowników, a z jednego toru pływackiego mogą korzystać maksymalnie 4 osoby (jednocześnie).
 6. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa takich jak:
 • bezpieczny dystans 2 m od innych użytkowników i pracowników pływalni
 • zakrywanie nosa i ust od wejścia głównego do strefy
 • przebieralni dezynfekcja rąk przy wejściu na obiekt
 • stosowanie się do oznakowania pionowego i poziomego na terenie całego obiektu
 • maksymalne skrócenie czasu pobytu na obiekcie (wykonanie tylko niezbędnych czynności przed i po wyjściu z niecki basenowej)
 1. Grupy zorganizowane uprawnione są do korzystania z pływalni wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu toru z kierownictwem pływalni.
 2. Grupa zorganizowana liczy 3 i więcej osób kąpiących się.
 3. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
  a) których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego,
  b) z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
  c) z zewnętrznymi oznakami choroby skóry, z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni,
  d) z oznakami infekcji/chorób dróg oddechowychoraz chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
  e) których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
  f) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 4. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (zdiagnozowane choroby, między innymi: schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi, itp.) zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie ratownika przed wejściem na basen. Osoby te korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością – po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 5. Zajęcia na pływalni odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się w recepcji oraz u kierownika pływalni.
 6. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
 7. Na plaży basenowej oprócz ratowników mogą przebywać instruktorzy pływania oraz osoby udające się do niecki basenowej.
 8. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach oraz osobom towarzyszącym przebywanie na terenie pływalni jest zabronione (widownia zamknięta)
 9. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni zobowiązane są do zmiany obuwia na obuwie specjalne (np. klapki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni lub jednorazowe ochraniacze na obuwie. Nakrycia wierzchnie oraz zmieniane obuwie należy pozostawiać  w recepcji (tylko osoby udające się do przebieralni).
 10. Osobom niepełnosprawnym, poruszającym się wyłącznie na wózku inwalidzkim zaleca się zmianę wózka na higieniczny, zdezynfekowany wózek basenowy.
 11. Pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni może odbywać się tylko w obecności ratowników, zajęcia nauki pływania i grup szkolnych dodatkowo w obecności instruktora oraz opiekuna grupy.
 12. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są wchodzić na halę basenową w czystym obuwiu specjalnym (np. klapki) przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni.
 13. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są do noszenia specjalnego obuwia przeznaczonego tylko do zajęć na pływalni w przejściu do przebieralni, w przebieralniach, pod natryskami oraz na hali basenowej.
 14. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem z użyciem mydła oraz przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp.
 15. Na hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz czepka na głowę.
 16. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
 17. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na halę basenową.
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.
 19. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
  b) biegać po posadzce otaczającym nieckę basenową,
  c) skakać do wody z brzegu basenu lub ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika,
  d) palić papierosów, pić napojów alkoholowych na całym obiekcie oraz jeść na terenie hali basenu, w holu prowadzącym do przebieralni, kąciku kosmetycznym, przebieralni oraz na widowni,
  e) niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić terenu pływalni,
  f) wprowadzać psów lub innych zwierząt.
 20. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa pływającym.
 21. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
 22. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.
 23. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 24. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z obiektu w całości lub z jego części. Na zarezerwowane części basenu pozostali klienci nie mają wstępu.
 25. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz umieszczane na stronie internetowej pływalni.
 26. Osoby indywidualne oraz grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.
 27. Korzystający z basenu upoważnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć oraz do 10 min. po zakończeniu zajęć.
 28. Zabrania się używania w szatniach i pod natryskami kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 29. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 30. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
  a) seria kilku trwających ok. 1 sekundy dźwięków – rozpoczęcie akcji ratunkowej, uczestnicy zajęć zorganizowanych oraz osoby indywidualne korzystające z pływalni powinny natychmiast wyjść z wody i pozostać na plaży wokół niecki pływalni w miejscach nie utrudniających prowadzenia działań ratowników.
 31. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub obsłudze pływalni.
 32. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się jego nakazom.
 33. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 34. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 35. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 36. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji pływalni.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2020 r. do odwołania.